Avís legal

El domini www.caritassantfeliu.cat és propietat de CÀRITAS Diocesana de Sant Feliu de Llobregat (des d’ara, CÀRITAS DSF), organisme oficial no governamental i sense ànim de lucre de l’Església diocesana, dedicat a promoure, orientar i coordinar l’acció caritativa i social en la pròpia Diòcesi. S’integra a Càritas Catalunya i és membre de la Confederació de Càritas Espanyola.

Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Carrer Armenteres, 35
08980 Sant Feliu de Llobregat
NIF R0801973 I
Inscrita el 4 setembre 2013 a la Secció especial (Catòliques) del Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número d’inscripció 021844 (número d’inscripció antic: 8655-/-SE/C)

Telèfon: 93 652 57 70
secretaria@caritassantfeliu.cat

Mitjançant el present avís legal s’informa als usuaris de les condicions generals aplicables a la utilització o consulta dels serveis que es faciliten a través d’aquesta Web. La utilització o consulta dels serveis indicats suposa per part dels visitants o usuaris la plena acceptació i sense reserves de les condicions que s’exposen en el present avís legal. El visitant es compromet a utilitzar aquesta Web i els serveis que s’hi ofereixen de conformitat a la llei, a les presents condicions generals, a la moral i bones costums generalment acceptades i a d’ordre públic.
Es prohibeix la utilització del correu electrònic per activitats d’enviaments comercials no sol·licitats.

CÀRITAS DSF es reserva la facultat, en tot moment i sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions al present avís legal, a la informació continguda a la seva web o en la configuració d’aquesta. Així mateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat a la pàgina web.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts que es publiquen a través del present portal, incloent les fotografies, imatges, logotips, vídeos, textos o dissenys gràfics son titularitat de CÀRITAS DSF o de tercers que ens han autoritzat el seu ús. Tots els drets estan reservats.

En cap cas, l’accés a la pàgina web implica la renúncia o cessió de tals drets, ni confereix cap dret d’utilització, modificació, distribució, reproducció o explotació sense que es disposi prèviament del consentiment escrit i exprés del seu titular. En aquest sentit, ens reservem les accions oportunes.

Enllaços

El Portal posa a la disposició dels Usuaris enllaços a altres pàgines, que permeten als Usuaris accedir a llocs i pàgines web titularitat de tercers. La instal·lació d’aquests enllaços al Portal té per únic objecte facilitar als Usuaris la recerca de continguts i serveis disponibles a Internet, així com l’accés a la informació.
El fet d’incloure enllaços no implica l’existència de cap relació entre CÀRITAS DSF i el propietari de la pàgina web enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de CÀRITAS DSF dels seus continguts i/o serveis, essent el seu propietari l’únic responsable dels mateixos.

Exclusió de Responsabilitat

CÀRITAS DSF ha adoptat les mesures físiques i tècniques necessàries per tal de mantenir un nivell de seguretat adequat al tipus de dades tractades i evitar la seva pèrdua, alteració o tractament no autoritzat.

No obstant això, no podem garantir que en un moment donat es puguin produir interrupcions o errors de funcionament, falta de disponibilitat i/o continuïtat del lloc web o bé que, el portal o servidor d’allotjament estiguin lliures de virus o d’altres elements que puguin causar danys o alteracions al seu sistema informàtic. En aquest sentit, declinem qualsevol tipus de responsabilitat.

Política de Privacitat

Les dades personals que ens facilita quan contacta amb nosaltres per qualsevol mitjà (correu electrònic, telèfon) son tractades de forma confidencial i incloses als fitxers de CÀRITAS Diocesana de Sant Feliu de Llobregat que han estat inscrits al Registre General de Protecció de Dades. Aquestes dades s’utilitzaran per atendre les seves consultes i facilitar-li la corresponent informació i no es comunicaran a tercers sense la seva autorització.

En relació a les dades que es recopilen de forma automàtica quan visita el portal, li recomanem que visiti l’apartat de Cookies

Si utilitza el formulari de “Fes-te soci” les seves dades s’utilitzaran per a la gestió econòmica de les donacions dels socis, sòcies i donants a fi de poder contribuir al desenvolupament dels programes i accions socials de la Diòcesis de Sant Feliu, així com per a l’enviament d’informació relacionada amb les nostres activitats i la realització d’estadístiques. Aquestes dades es podran comunicar a l’Agència Tributaria en compliment de la normativa fiscal comptable.

Es posa en coneixement de les persones interessades que poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i limitació o oposició del tractament de les seves dades personals, mitjançant petició escrita dirigida al responsable de seguretat de l’entitat, acompanyada de la còpia d’un document oficial d’identificació (DNI, NIE o passaport) dirigit a la direcció Carrer Armenteres, 35 08980 Sant Feliu de Llobregat o bé al correu electrònic lopd@caritassantfeliu.cat.

Si no hagués obtingut satisfacció en l’exercici d’aquests drets, la persona interessada podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agdpd.es)

Llei i jurisdicció aplicable

El present avís legal i la resta de condicions d’aquest portal estan sotmesos a la normativa espanyola i a la jurisdicció dels tribunals i jutjats de Sant Feliu de Llobregat.

Última actualització, Maig 2018

Aviso legal

El dominio www.caritassantfeliu.cat es propiedad de CÀRITAS Diocesana de Sant Feliu de Llobregat (desde ahora, CÀRITAS DSF), organismo oficial no gubernamental y sin ánimo de lucro de la Iglesia diocesana, dedicado a promover, orientar y coordinar la acción caritativa y social en la propia Diócesis. Se integra en Càritas Catalunya y es miembro de la Confederación de Cáritas Española.

Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Calle Armenteres, 35
08980 Sant Feliu de Llobregat
NIF R0801973I
Inscrita el 4 septiembre 2013 en la Sección especial (Católicas) del Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con el número de inscripción 021844 (número de inscripción antiguo: 8655-/-SE/C)

Teléfono: 93 652 57 70
secretaria@caritassantfeliu.cat

Mediante el presente aviso legal se informa a los usuarios de las condiciones generales aplicables a la utilización o consulta de los servicios que se faciliten a través de esta Web. La utilización o consulta de los servicios indicados supone por parte de los visitantes o usuarios la plena aceptación y sin reservas de las condiciones que se exponen en el presente aviso legal. El visitante se compromete a utilizar esta Web y los servicios que se ofrecen de conformidad a la ley, a las presentes condiciones generales, a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden público.
Se prohíbe la utilización del correo electrónico para actividades de envíos comerciales no solicitados.

CÀRITAS DSF se reserva la facultad, en todo momento y sin necesidad de previo aviso, de efectuar modificaciones en el presente aviso legal, en la información contenida en su web o en la configuración de la misma. Asimismo, se reserva el derecho a suspender temporalmente, y sin previo aviso, la accesibilidad a la página web.

Propiedad intelectual

Todos los contenidos que se publican a través del presente portal, incluyendo las fotografías, imágenes, logotipos, vídeos, textos o diseños gráficos son titularidad de CÀRITAS DSF o de terceros que nos han autorizado su uso. Todos los derechos están reservados.

En ningún caso, el acceso a la página web implica la renuncia o cesión de tales derechos, ni confiere derecho alguno de utilización, modificación, distribución, reproducción o explotación sin que se disponga previamente del consentimiento escrito y expreso de su titular. En este sentido, nos reservamos las acciones oportunas.

Enlaces

El Portal pone a disposición de los Usuarios enlaces a otras páginas, que permiten a los Usuarios acceder a sitios y páginas web titularidad de terceros. La instalación de estos enlaces en el Portal tiene por único objeto facilitar a los Usuarios la búsqueda de contenidos y servicios disponibles en Internet, así como el acceso a la información.
El hecho de incluir enlaces no implica la existencia de relación alguna entre CÀRITAS DSF y el propietario de la página web enlazada, como tampoco la aceptación y aprobación por parte de CÀRITAS DSF de sus contenidos y/o servicios, siendo su propietario el único responsable de los mismos.

Exclusión de Responsabilidad

CÀRITAS DSF ha adoptado las medidas físicas y técnicas necesarias para mantener un nivel de seguridad adecuado al tipo de datos tratados y evitar su pérdida, alteración o tratamiento no autorizado.

No obstante, no podemos garantizar que en un momento dado se puedan producir interrupciones o errores de funcionamiento, falta de disponibilidad y/o continuidad del sitio web o que el portal o servidor de alojamiento estén libres de virus u otros elementos que puedan causar daños o alteraciones en su sistema informático. En este sentido, declinamos cualquier tipo de responsabilidad.

Política de Privacidad

Los datos personales que nos facilita cuando contacta con nosotros por cualquier medio (correo electrónico, teléfono) son tratados de forma confidencial e incluidos en los ficheros de CÀRITAS Diocesana de Sant Feliu de Llobregat que han sido inscritos en el Registro General de Protección de Datos. Estos datos se utilizarán para atender sus consultas y facilitarle la correspondiente información y no se comunicarán a terceros sin su autorización.

En relación con los datos que se recopilan de forma automática cuando visita el portal, le recomendamos que visite el apartado de Cookies

Si utiliza el formulario de “Hazte socio” sus datos se utilizarán para la gestión económica de las donaciones de los socios, socias y donantes a fin de poder contribuir al desarrollo de los programas y acciones sociales de la Diócesis de Sant Feliu, así como para el envío de información relacionada con nuestras actividades y la realización de estadísticas. Estos datos podrán comunicarse a la Agencia Tributaria en cumplimiento de la normativa fiscal contable.

Se pone en conocimiento de las personas interesadas que pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación u oposición del tratamiento de sus datos personales, mediante petición escrita dirigida al responsable de seguridad de la entidad, acompañada de la copia de un documento oficial de identificación (DNI, NIE o pasaporte) dirigido a la dirección Calle Armenteres, 35 08980 Sant Feliu de Llobregat o bien en el correo electrónico lopd@caritassantfeliu.cat.

Si no hubiera obtenido satisfacción en el ejercicio de estos derechos, el interesado podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agdpd.es)

Ley y jurisdicción aplicable

El presente aviso legal y demás condiciones de este portal están sometidos a la normativa española ya la jurisdicción de los tribunales y juzgados de Sant Feliu de Llobregat.

Última actualización, Mayo 2018

Compartir
Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
On vols destinar la teva aportació?
Acció social Càritas
Emergència Turquia
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa
X